...


...
...
...
...
...

...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมการจัดทำ SAR ออนไลน์สำหรับปีการศึกษา 2563 Read More..

...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเตรียมงานรายงานโครงการ สำหรับปีการศึกษา 2563 Read More..

...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมเตรียมงานแผนงาน สำหรับปีการศึกษา 2563 Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานที่ประชุม มีวาระการประชุมสำคัญ ได้แก่ การขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และปิดการประชุมในเวลา 16.10 น. Read More..

...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดประชุมหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานแผนงานงบประมาณ เพื่อปรับปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 Read More..

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922