...


...
...
...
...
...

คู่มือการกรอกรายงานสรุปผลการปฏิบัติการโครงการ Download..
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563 Download..
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ (Word)
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922