...


...
...
...
...
...


รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2565


เลขทะเบียน SAR     เลขทะเบียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานและการวางตัวตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมแนะแนว    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานและการวางตัวตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               โครงการ English Program    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมแนะแนว    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2563


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานและการวางตัวตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               โครงการ English Program    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมแนะแนว    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922