...


...
...
...
...
...


...
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
...
ดร.อดุลย์เดช ฐานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มวิชาการ
...
นางชุรีพร นาเลาห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
...
นางลักษ์มณี แสงสุพิณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มอำนวยการ
...
นายธนัช ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มกิจการนักเรียน
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922