...


...
...
...
...
...

28 ตุลาคม 2563ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทุกท่านเข้าบันทึกข้อมูล SAR รายบุคคลได้ที่http://plan.kkw-info.com/sar.php Read More..
26 มิถุนายน 2563ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และการกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Read More..
19 มิถุนายน 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาและบริการระบบข้อมูลสารสนเทศ Read More..
15 มิถุนายน 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิณคุณภาพภายนอก Read More..
12 มิถุนายน 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา Read More..
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922