...


...
...
...
...
...

แผนปฏิบัติราชการปี 2562 Download..
แผนปฏิบัติราชการปี 2561 Download..
แผนปฏิบัติราชการปี 2560 Download..
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 Download..
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 Download..
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922